ვლადიმერ გუცაევი: ასე ფეხ­ბურ­თი არ გა­მო­ვა!

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებ­მა მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნა­ტის შე­სარ­ჩე­ვი ციკ­ლი და­ას­რუ­ლა. შე­დე­გი რო­გო­რიც არის, ყვე­ლამ ვი­ცით - ერ­თი გა­მარ­ჯ­ვე­ბაც კი სა­ნატ­რე­ლი დაგ­ვ­რ­ჩა. ახ­ლა მომ­ხ­და­რის შე­ფა­სე­ბის ჟა­მი დგას და ჩვენც ქარ­თუ­ლი ფეხ­ბურ­თის ცოცხა­ლი ლე­გენ­დის, ვლა­დი­მერ გუ­ცა­ე­ვის შე­წუ­ხე­ბა მოგ­ვიხ­და.

მან ტრა­დი­ცი­უ­ლად მწვა­ვედ ისა­უბ­რა არ­სე­ბუ­ლი რე­ა­ლო­ბის შე­სა­ხებ...

ვერავის შე­ვა­ქებთ...

- თავ­და­პირ­ვე­ლად შე­ვა­ფა­სოთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რე­ბის ას­პა­რე­ზო­ბა მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნა­ტის შე­სარ­ჩევ ციკ­ლ­ში, თუმ­ცა შე­სა­ფა­სე­ბე­ლი, ალ­ბათ, ბევ­რიც არა­ფე­რია - შე­დე­გი თა­ვის­თა­ვად მეტყ­ვე­ლებს ყვე­ლა­ფერ­ზე...
- დღეს ბევ­რი ლა­პა­რა­კობს იმა­ზე, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებ­მა მო­რი­გი შე­სარ­ჩე­ვი ციკ­ლი ჩა­აგ­დო. ეს ფაქ­ტია, მაგ­რამ მარ­ტო ასე ზო­გა­დი ლა­პა­რა­კით არ გა­მო­ვა არა­ფე­რი და ეს არც ჩვე­ნი ფეხ­ბურ­თის უკე­თეს ხვა­ლინ­დელ დღეს არ­გებს. მი­ხედ­ვა უნ­და ქარ­თულ ფეხ­ბურთს, სე­რი­ო­ზუ­ლი მი­ხედ­ვა. მარ­ტო ნაკ­რე­ბით მსჯე­ლო­ბა, რომ ჩა­აც­ვა ფორ­მა და გა­უშ­ვა თა­მაშ­ზე, არ არის საკ­მა­რი­სი. ჩვე­ნი პრობ­ლე­მე­ბი სა­თა­ვეს უფ­რო სიღ­რ­მი­დან იღებს.

დღეს ისე­თი ვი­თა­რე­ბაა, რომ ვე­რა­ვის შე­ვა­ქებთ. ნაკ­რე­ბის­თ­ვის ფეხ­ბურ­თე­ლი სად­მე ხომ უნ­და გა­ი­ზარ­დოს? პირ­ველ რიგ­ში, ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რას უნ­და მივ­ხე­დოთ. აქამ­დეც უნ­და მიგ­ვე­ხე­და. უნ­და მივ­ხე­დოთ ბავ­შ­ვ­თა ფეხ­ბურთს. სად თა­მა­შობს დღეს ჩვენ­თან იმ­დე­ნი ბავ­შ­ვი ფეხ­ბურთს, რამ­დე­ნიც თა­მა­შობ­და ად­რე?! ფეხ­ბურ­თი მა­სობ­რი­ვი სპორ­ტია, მთე­ლი სა­ქარ­თ­ვე­ლო ად­რე ფეხ­ბურთს თა­მა­შობ­და... დღეს მძაფ­რად დგას სტა­დი­ო­ნე­ბის პრობ­ლე­მა. ბევ­რი ბავ­შ­ვი მარ­ტო იმი­ტომ ვერ და­დის ფეხ­ბურ­თ­ზე, რომ სახ­ლ­თან ახ­ლოს არ აქვს სტა­დი­ო­ნი და მშო­ბე­ლი ერი­დე­ბა შორ გზა­ზე მის გაშ­ვე­ბას.

არის მა­ტე­რი­ა­ლუ­რი ფაქ­ტო­რიც. სტა­დი­ო­ნე­ბი უნ­და გა­კეთ­დეს აუცი­ლებ­ლად, თუ გვინ­და, რომ უკე­თე­სო­ბა იყოს. არ არის აუცი­ლე­ბე­ლი, გი­გან­ტუ­რი სტა­დი­ო­ნე­ბი იყოს, ორი-სა­მი­ა­თა­სი­ა­ნი კომ­პ­ლექ­სე­ბიც საკ­მა­რი­სია და ჰქონ­დეს გარ­შე­მო 5-6 სა­ვარ­ჯი­შო მინ­დო­რი, რო­გორც ეს ევ­რო­პა­შია.

აგერ, რა დღე­შია სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ახალ­გაზ­რ­დუ­ლი ნაკ­რე­ბი. ეს ხომ ქარ­თუ­ლი ფეხ­ბურ­თის მო­მა­ვა­ლია?! ფა­რე­რებ­ზე წა­გე­ბა ძა­ლი­ან მტკივ­ნე­უ­ლია ყვე­ლას­თ­ვის. მგო­ნი, იქ სულ 15 ბავ­შ­ვი თა­მა­შობს ფეხ­ბურთს, აარ­ჩი­ეს 11 სა­უ­კე­თე­სო და მოგ­ვი­გეს.

ქარ­თულ ფეხ­ბურ­თ­ში ძი­რე­უ­ლი რე­ფორ­მე­ბია გა­სა­ტა­რე­ბე­ლი და სა­ნამ ეს არ მოხ­დე­ბა, რთუ­ლია რა­მე­ზე ლა­პა­რა­კი. მეს­მის, რომ ნაკ­რე­ბი ყვე­ლას აინ­ტე­რე­სებს, მაგ­რამ ეს ნაკ­რე­ბი ცალ­კე, ქარ­თუ­ლი სა­ფეხ­ბურ­თო მე­ურ­ნე­ო­ბის­გან მოწყ­ვე­ტი­ლად, ხომ ვერ გან­ვი­თარ­დე­ბა?!

არ გვყავს იმ დო­ნის ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი...

- და მა­ინც, ცალ­კე უნ­და გკითხოთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებ­ზე...
- ყვე­ლას მი­მართ დი­დი პა­ტი­ვის­ცე­მის მიუ­ხე­და­ვად, პირ­და­პირ უნ­და ვთქვა ჩე­მი აზ­რი. ჩვენ არ გვყავს იმ დო­ნის ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი, რომ­ლე­ბიც ბო­ლომ­დე და­აკ­მა­ყო­ფი­ლე­ბენ სა­ერ­თა­შო­რი­სო დო­ნე­სა და მოთხოვ­ნებს. სა­ნაკ­რე­ბო ფეხ­ბურ­თი სულ სხვა დო­ნეა, სხვა მოთხოვ­ნე­ბია, სხვა სიჩ­ქა­რე­ე­ბი... და ამას ყვე­ლა ვხე­დავთ.

ასე­ვე ყვე­ლამ კარ­გად ვი­ცით, რა დო­ნის კლუ­ბებ­ში თა­მა­შო­ბენ ჩვე­ნი ფეხ­ბურ­თე­ლე­ბი და ძა­ლი­ან ხში­რად იქ ძი­რი­თად შე­მად­გენ­ლო­ბებ­ში მოხ­ვედ­რაც უჭირთ. ეს ხომ შემ­თხ­ვე­ვით არ ხდე­ბა?!

კი­დევ ერ­თხელ ვამ­ბობ - ცალ­კე აღე­ბუ­ლი სა­ნაკ­რე­ბო ფეხ­ბურ­თი ვე­რაფ­რ­ით გან­ვი­თ­ა­რ­დე­ბა. ჯერ თუ­ნ­დ­აც კლ­უ­­ბებს სჭირ­დე­ბათ მი­ხედ­ვა. რამ­დე­ნი მსხვი­ლი კომ­პა­ნიაა დღეს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში?! რა მოხ­დე­ბა, ისი­ნი მე­ტად რომ ჩავ­რ­თოთ ჩვენს ფეხ­ბურ­თ­ში, კლუ­ბე­ბი რომ ჩა­ი­ბა­რონ ფი­ნან­სუ­რი კუთხით?!

დი­დი რე­ფორ­მე­ბია გა­სა­ტა­რე­ბე­ლი. ად­რე­უ­ლი გა­მოც­დი­ლე­ბი­დან ყვე­ლაფ­რის წყალ­ში გა­დაყ­რა რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა? მწვრთნელ­თა სკო­ლა იყო, მსაჯ­თა სკო­ლა იყო... ჩე­მი აზ­რით, ეს დღე­საც ძა­ლი­ან გვჭირ­დე­ბა.

...ასე არა­ფე­რი შე­იც­ვ­ლე­ბა

- რას ფიქ­რობთ სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რე­ბის მთა­ვარ მწვრთნელ ვლა­დი­მირ ვა­ის­ზე?
- ვლა­დი­მირ ვა­ის­ზე ვერც კარგს ვიტყ­ვი და ვერც ცუდს. სა­ერ­თოდ ვე­რა­ფერს ვერ ვიტყ­ვი, მაგ­რამ ერ­თი რამ ზუს­ტად ვი­ცი - ის, რაც დღეს ხდე­ბა, ვა­ი­სის ბრა­ლი არ არის. სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებს ვა­ი­სამ­დე, მგო­ნი, 15 მწვრთნე­ლი ჰყავ­და და ვე­რა­ვინ და­დო ის შე­დე­გი, რო­მე­ლიც გვინ­დო­და. რა გა­მო­დის? პრობ­ლე­მა მწვრთნელ­ში კი არა, სა­დღაც სხვა­გა­ნაა.

და­მი­ჯე­რეთ, ვა­ი­სი წა­ვა, მო­ვა სხვა და არა­ფე­რი შე­იც­ვ­ლე­ბა... ჩვენ ამის გა­მოც­დი­ლე­ბა უკ­ვე გვაქვს, ეს წარ­სულ­მა გვას­წავ­ლა. ალ­ბათ, რა­ღაც არის შე­საც­ვ­ლე­ლი. ორი მი­ლი­ო­ნი რომ მის­ცე დღეს კლუბს, ხვალ აღარ ექ­ნე­ბა ეს ფუ­ლი. ფუ­ლი უნ­და ჩა­ი­დოს ინ­ფ­რას­ტ­რუქ­ტუ­რა­ში - ეს არის გათ­ვ­ლა ხვა­ლინ­დელ დღე­ზე.

- ნუ­თუ, იმის რე­სურ­სი მა­ინც არ გვაქვს, რომ შე­სარ­ჩევ ციკ­ლ­ში ერ­თი თა­მა­ში მო­ვი­გოთ?
- ფეხ­ბურ­თი ძა­ლი­ან რთუ­ლი რა­მაა. არ არის ისე, რომ მარ­ტო და­ხა­ტო რა­ღაც და­ფა­ზე, გახ­ვი­დე და მო­ი­გო. კი, ყვე­ლა და­ხა­ტავს - შენ აქე­დან ჩა­ა­წო­დე, შენ იქ გა­იხ­სე­ნი, შენ იქ დახ­ვ­დი ბურთს და გა­ი­ტა­ნე... მაგ­რამ ყვე­ლა­ფერს შეს­რუ­ლე­ბა სჭირ­დე­ბა. არ არის ეს ისე იოლი, რო­გორც შე­იძ­ლე­ბა ერ­თი შე­ხედ­ვით გა­რე­დან ჩან­დეს.

- ერ­თა ლი­გის გა­თა­მა­შე­ბას რო­გორ უყუ­რებთ?
- თა­ვის დრო­ზე თქვა ფრანც ბე­კენ­ბა­უ­ერ­მა - ევ­რო­პა უნ­და და­ი­ყო­სო და ეს ამ გზა­ზე პირ­ვე­ლი ნა­ბი­ჯია. გვინ­და თუ არა, უნ­და ვა­ღი­ა­როთ, რომ ამ­გ­ვა­რი და­ყო­ფა თუნ­დაც დი­დი გუნ­დე­ბის­თ­ვის ძა­ლი­ა­ნაც მი­სა­ღე­ბია. მა­გა­ლი­თად, ინ­გ­ლი­სის ნაკ­რებ­მა რამ­ხე­ლა მან­ძი­ლი უნ­და გა­ი­ა­როს, ყა­ზა­ხეთ­ში რომ ჩა­ვი­დეს? თა­ვად ვი­ყა­ვი ფეხ­ბურ­თე­ლი და გეტყ­ვით, რომ ძა­ლი­ან ძნე­ლია. მით უმე­ტეს, ურ­თულ­დე­ბა საქ­მე მწვრთნელს ფეხ­ბურ­თე­ლის მო­ტი­ვა­ცი­ის კუთხით... მაგ­რამ, ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხ­ვე­ვა­ში, ეს ჩვე­ნი შან­სია.

- თქვე­ნი აზ­რით, რე­ა­ლუ­რად რა რე­სურ­სი გვაქვს დღეს?
- თუ იქ­ნე­ბა სწო­რი მიდ­გო­მა, თუნ­დაც ამ ახალ სქე­მა­ში, ჩვენ შეგ­ვიძ­ლია, კარ­გი გუნ­დი გვყავ­დეს. ვი­ჭი­და­ოთ თუნ­დაც ყო­ფი­ლი საბ­ჭო­ე­თის წარ­მო­მად­გენ­ლებ­თან.

ფაქ­ტე­ბი ყვე­ლა­ფერ­ზე მეტყ­ველ­ებს...

- სულ მინ­დო­და, ეს შე­კითხ­ვა ჩვე­ნი "ოქ­როს თა­ო­ბის" რო­მე­ლი­მე წარ­მო­მად­გენ­ლის­თ­ვის და­მეს­ვა და ახ­ლა ამ შანსს ხე­ლი­დან ვერ გა­ვუშ­ვებ. წა­მით და­ვუშ­ვათ, რომ სა­ქარ­თ­ვე­ლო და­მო­უ­კი­დე­ბე­ლი ყო­ფი­ლი­ყო თქვე­ნი ფეხ­ბურ­თე­ლო­ბი­სას. შეძ­ლებ­დით ევ­რო­პის ან მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე გას­ვ­ლას?
- მი­მაჩ­ნია, რომ ჩვე­ნი თა­ო­ბა არის და­ჩაგ­რუ­ლი თა­ო­ბა. ამა­ზე ცო­ტა ქვე­მოთ ვიტყ­ვი, ჯერ კითხ­ვას ვუ­პა­სუ­ხებ. მა­შინ­დელ­მა "დი­ნა­მომ" მო­უ­გო იმ "ლი­ვერ­პულს", რო­მელ­შიც თა­მა­შობ­და ინ­გ­ლი­სის ნაკ­რე­ბის 7 ფეხ­ბურ­თე­ლი. და­ვა­მა­ტოთ ამას კე­ი­სი, დალ­გ­ლი­ში და სა­უ­ნე­სი. ჩვენ მო­ვუ­გეთ "ინ­ტერს", თა­ნაბ­რად ვე­თა­მა­შე­ბო­დით "რე­ალს" და ან­გა­რი­შიც მიგ­ვ­ყავ­და "ბა­ი­ერ­ნ­თან" შეხ­ვედ­რა­ში. ეს ის შემ­თხ­ვე­ვაა, რო­ცა ფაქ­ტე­ბი თა­ვად მეტყ­ვე­ლე­ბს ყვე­ლა­ფერ­ზე...

მაგ­რამ დღეს ჩვე­ნი თა­ო­ბა გა­რი­ყუ­ლია. იმ თა­ო­ბი­დან არა­ვინ მუ­შა­ობს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებ­ში. სა­შა ჩი­ვა­ძე იყო ახალ­გაზ­რ­დუ­ლის მწვრთნე­ლი. ახ­ლა აღარ არის. ჩი­ვა­ძე­ში ხომ არ ყო­ფი­ლა პრობ­ლე­მა? რა, უკე­თე­სი შე­დე­გი გვაქვს ახ­ლა? 19-წლამ­დელ­თა ნაკ­რებ­ში ვმუ­შა­ობ­დი. თა­მა­ში რა­ტომ წა­ა­გეო. ბავ­შ­ვე­ბი ხან წა­ა­გე­ბენ, ხან მო­ი­გე­ბენ. მთა­ვა­რია, დიდ ნაკ­რებ­ში მი­ვიდ­ნენ მზად.

სა­ერ­თოდ, ქარ­თულ ფეხ­ბურ­თ­ში უნ­და მორ­ჩეს ხე­ლოვ­ნუ­რო­ბა. დღეს ბევ­რია ისე­თი მწვრთნე­ლი, სა­ერ­თოდ რომ არ უთა­მა­შია ფეხ­ბურ­თი, ან და­ბალ დო­ნე­ზე უთა­მა­შია. რა­ღაც ხომ უნ­და უთხ­რას ბავ­შ­ვ­მა მშო­ბელს, ჩემს მწვრთნელს აი, ამ დო­ნე­ზე აქვს ნა­თა­მა­შე­ბიო?!

ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"

3997
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;