[პრეს­კონ­ფე­რენ­ცია] ილი­ას ზუ­რო­სი: კრი­ტი­კუ­ლი მო­მენ­ტია, მაგ­რამ უნ­და გა­ვერ­თი­ან­დეთ

კა­ლათ­ბურ­თის ფე­დე­რა­ცი­ა­ში მთა­ვა­რი მწვრთნე­ლის ილი­ას ზუ­რო­სის პრეს­კონ­ფე­რენ­ცია გა­ი­მარ­თა.

- მინ­და მად­ლო­ბა ვუთხ­რა კა­ლათ­ბურ­თის ფე­დე­რა­ცი­ას, რომ კონ­ტ­რაქ­ტის გა­ხან­გ­რ­ძ­ლი­ვე­ბა შე­მომ­თა­ვა­ზა და კი­დევ ერ­თხელ მომ­ცა სა­ქარ­თვე­ლოს ნაკ­რე­ბის გაძღო­ლის შან­სი. თა­ნამ­შ­რომ­ლო­ბა ორი წლის წი­ნათ და­ვიწყეთ, გვქონ­და გეგ­მა, რო­მელ­საც მივ­ყ­ვე­ბო­დით და ეტა­პობ­რი­ვად წინ მი­ვი­წევ­დით. ამ­ჯე­რად ახალ გეგ­მას ვი­სა­ხავთ, რომ­ლის პირ­ვე­ლი ნა­წი­ლი კარ­საა მომ­დ­გა­რი - რამ­დე­ნი­მე დღე­ში და­იწყე­ბა მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნა­ტის საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო ეტა­პი.

შე­სა­ვა­ლი სიტყ­ვის შემ­დეგ ზუ­როს­მა პრობ­ლე­მებ­ზე გა­ა­მახ­ვი­ლა ყუ­რადღე­ბა:

- ყვე­ლამ კარ­გად ვი­ცით, რომ კრი­ტი­კულ მო­მენ­ტ­ში ვართ. მსოფ­ლი­ოს ჩემ­პი­ო­ნა­ტის საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო ეტაპ­ზე ახა­ლი სის­ტე­მაა, მატ­ჩე­ბი მთელ წელ­ზე ნა­წილ­დე­ბა. დი­დი პრობ­ლე­მაა ფი­ბა-სა და ევ­რო­ლი­გას შო­რის შე­უ­თან­ხ­მებ­ლო­ბა, რომ­ლის შე­დე­გიც ის არის, რომ ნაკ­რე­ბი ისე­თი ძლი­ე­რი ვერ იქ­ნე­ბა, რო­გო­რიც უნ­და იყოს. სადღე­ი­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ვერ ჩა­მო­დი­ან გი­ორ­გი შერ­მა­დი­ნი და თორ­ნი­კე შენ­გე­ლია.

სა­ერ­თოდ, სი­ტუ­ა­ცია ძა­ლი­ან რთ­უ­ლია: რო­დე­საც ევ­რო­ლი­გის კლუ­ბი კა­ლათ­ბურ­თელს მი­ლი­ონს უხ­დის, ყო­ველ­თ­ვის ცდი­ლობს მო­თა­მა­შე თა­ვად გა­მო­ი­ყე­ნოს სა­თა­ნა­დოდ და მო­უფ­რ­თხილ­დეს. საქ­მე კი­დევ უფ­რო რთულ­დე­ბა იმი­ტო­მაც, რომ თა­ვად კლუბს აქვს ევ­რო­ლი­გა­ზე თა­მა­ში სწო­რედ მა­შინ, რო­ცა სა­ნაკ­რე­ბო მატ­ჩე­ბია. ექ­ს­ტ­რე­მა­ლუ­რად მძი­მე მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში არი­ან მო­თა­მა­შე­ე­ბი. მათ უყ­ვართ ნაკ­რე­ბი, სა­კუ­თა­რი ქვე­ყა­ნა, მაგ­რამ ამა­ვე დროს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლე­ბი არი­ან და კლუბ­თან ვალ­დე­ბუ­ლე­ბებ­ზე ფიქ­რო­ბენ. მათ ხომ არ იცი­ან, რა მოხ­დე­ბა გუნ­დ­ში, თუ ნაკ­რებ­ში სა­თა­მა­შოდ ჩა­მოვ­ლენ.

ზუ­როს­მა არ­სე­ბულ რე­სურ­ს­ზე ილა­პა­რა­კა:

- ევ­რო­ლი­გის კა­ლათ­ბურ­თე­ლე­ბის არ­ყოფ­ნა მხო­ლოდ ჩვე­ნი პრობ­ლე­მა არ არის, სხვა გუნ­დებ­საც ვერ და­ეხ­მა­რე­ბათ ევ­რო­ლი­გე­ლე­ბი. ჩვენ კი ვეც­დე­ბით, არ­სე­ბუ­ლი რე­სურ­სით მი­ვაღ­წი­ოთ შე­დეგს. ფაქ­ტობ­რი­ვად, მთე­ლი წი­ნა ხა­ზი იც­ვ­ლე­ბა. ნაკ­რე­ბი სრუ­ლად გერ­მა­ნი­ას­თან თა­მა­შამ­დე ორი­ო­დე დღით ად­რე იკ­რი­ბე­ბა. ამ დრო­ში კი სა­თა­მა­შო სის­ტე­მე­ბი­სა და სტრა­ტე­გი­ის დახ­ვე­წას ვერ მო­ას­წ­რებ. თუმ­ცა ვი­მე­დოვ­ნებ, კა­ლათ­ბურ­თე­ლე­ბის, მწვრთნელ­თა შტა­ბი­სა და სა­ერ­თოდ, ყვე­ლას ერ­თ­მა­ნე­თის გვერ­დ­ში დგო­მით სწო­რი ნა­ბი­ჯე­ბით ვივ­ლით, გა­ვა­კე­თებთ სა­უ­კე­თე­სოს კა­ლათ­ბურ­თის­ა და ქვეყ­ნის­თ­ვის.

სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რე­ბი სრუ­ლად (ორ ევ­რო­ლი­გელს თუ არ ჩავ­თ­ვ­ლით) 20 ნო­ემ­ბ­რის­თ­ვის შე­იკ­რი­ბე­ბა.

რო­გორც კა­ლათ­ბურ­თის ფე­დე­რა­ცი­ის ვი­ცე-პრე­ზი­დენ­ტ­მა ვლა­დი­მერ ბო­ი­სამ აღ­ნიშ­ნა, ამე­რი­კე­ლი მა­იკლ დიქ­სო­ნი კვლა­ვაც ხა­ლი­სით გა­მო­ხა­ტავს სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებ­ში თა­მა­შის სურ­ვილს, რაც ჩვე­ნი გუნ­დის­თ­ვის იდე­ა­ლუ­რი ვა­რი­ან­ტია.

ზუ­როსს 18 წლის ცენ­ტ­რის, გო­გა ბი­თა­ძის შე­სა­ხე­ბაც ჰკითხეს...

- ბი­თა­ძე ნაკ­რე­ბის მო­მა­ვა­ლია, ნი­ჭი­ე­რი კა­ლათ­ბურ­თე­ლია, მაგ­რამ, მო­დი, ჯერ დრაფ­ტ­ზე ნუ ვი­ლა­პა­რა­კებთ, მით უმე­ტეს, იმის თქმაც არ გვინ­და, რო­მე­ლი გუნ­დი რო­მელ ნომ­რად აიყ­ვანს. რო­გორც აღ­ვ­ნიშ­ნე, მას შე­უძ­ლია გახ­დეს ტოპ-კლა­სის მო­თა­მა­შე, მაგ­რამ ერ­თი­ა­ნად არა­ვის არაფ­რის­თ­ვის მი­უღ­წე­ვია, არც კა­ლათ­ბურ­თ­ში და არც ცხოვ­რე­ბა­ში. აუცი­ლე­ბე­ლია გო­გამ ეტა­პობ­რი­ვად, ნა­ბიჯ-ნა­ბიჯ იაროს წინ და ყვე­ლა­ფე­რი კარ­გად გა­მო­უ­ვა, - გან­მარ­ტა ბერ­ძენ­მა სპე­ცი­ა­ლის­ტ­მა, რო­მელ­მაც ნაკ­რე­ბის სხვა ახალ­გაზ­რ­დებ­ზეც ილა­პა­რა­კა:

გუნ­დ­ში დაბ­რუნ­დ­ნენ ლე­ვან ფა­ცა­ცია და ნი­კო­ლოზ ცქი­ტიშ­ვი­ლი...

- ლე­ვა­ნი სა­ქარ­თ­ვე­ლოს ნაკ­რებს სხვა დი­ნა­მო­ე­ლებ­თან ერ­თად 17 ნო­ემ­ბერს შე­უ­ერ­თ­დე­ბა. მი­სი იმე­დი გვაქვს. რაც შე­ე­ხე­ბა ნი­კა ცქი­ტიშ­ვილს, მას­ზე ჟურ­ნა­ლის­ტე­ბი ყო­ველ პრეს­კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე მე­კითხე­ბოდ­ნენ. მას რამ­დე­ნი­მე კვი­რის წინ ვე­სა­უბ­რე და მზა­ო­ბა გა­მოთ­ქ­ვა, რომ ნაკ­რებს და­ეხ­მა­როს. იგი ჩვე­ნი მწვრთნე­ლე­ბის მეთ­ვალ­ყუ­რე­ო­ბით აქ­ტი­უ­რად ემ­ზა­დე­ბა საკ­ვა­ლი­ფი­კა­ციო ეტა­პის­თ­ვის.

სა­ინ­ტე­რე­სოა, ჩვე­ნი ნაკ­რე­ბის დამ­რი­გებ­ლის მო­საზ­რე­ბა მე­ტო­ქე­ებ­ზე.

- პირ­ველ რიგ­ში ჩვენს თავ­ზე, ჩვენს თა­მაშ­ზე უნ­და ვი­ფიქ­როთ. უნ­და ვი­ლო­ცოთ, რომ ყვე­ლა კა­ლათ­ბურ­თე­ლი ჯან­მ­რ­თე­ლად ჩა­მო­ვი­დეს. აღ­ვ­ნიშ­ნე, რომ შე­სა­თა­მა­შებ­ლად დრო არ გვაქვს, ბევ­რი ახა­ლი კა­ლათ­ბურ­თე­ლი იქ­ნე­ბა, ამი­ტომ ნამ­დ­ვი­ლად რთუ­ლი სათ­ქ­მე­ლია, რას უნ­და ვე­ლო­დოთ ჩვენ­გან. კი­დევ უფ­რო რთუ­ლი სათ­ქ­მე­ლია, მე­ტო­ქე­ბის­გან რას უნ­და ვე­ლო­დოთ.

ვი­ცით, რომ გერ­მა­ნი­ის ნაკ­რე­ბის ამ­ჟა­მინ­დე­ლი მწვრთნე­ლი რი­ოდ­ლი ევ­რო­პის ჩემ­პი­ო­ნატ­ზე ფლე­მინ­გის ასის­ტენ­ტი იყო. სერ­ბეთს ისევ ჯორ­ჯე­ვი­ჩი გაწ­ვ­რ­თ­ნის, მაგ­რამ ორი­ვე გუნდს გა­ნახ­ლე­ბუ­ლი შე­მად­გენ­ლო­ბე­ბი ეყო­ლე­ბა. ჩვენ ჩვე­ნი უნ­და გა­ვა­კე­თოთ: ვიბ­რ­ძო­ლოთ, თა­მაშ­ში გუ­ლი ჩავ­დოთ, მაქ­სი­მა­ლუ­რი ყუ­რადღე­ბა და­ვუთ­მოთ დაც­ვას...

სამ­წ­ვ­რ­თ­ნე­ლო ცვლი­ლე­ბე­ბი

ცვლი­ლე­ბე­ბი გან­ხორ­ცი­ელ­და სამ­წ­ვ­რ­თ­ნე­ლო შტაბ­ში. გა­სუ­ლი ევ­რო­ბას­კე­ტის შემ­დეგ ამო­წუ­რუ­ლი კონ­ტ­რაქ­ტე­ბი არ გა­უ­ხან­გ­რ­ძ­ლივ­დათ მთა­ვა­რი მწვრთნე­ლის ასის­ტენ­ტებს - იური­ცა გო­ლე­მაცს, ირაკ­ლი ხოშ­ტა­რი­ას და კო­ტე ტუ­ღუშს. ზუ­რო­სის გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბით, მა­თი ად­გი­ლე­ბი და­ი­კა­ვეს "ოლიმ­პის" მწვრთნელ­მა, და­ვით რო­გა­ვამ და ბერ­ძენ­მა სპე­ცი­ა­ლის­ტ­მა გე­ორ­გი­ოს ლიმ­ნი­ა­ტის­მა. ეს უკა­ნას­კ­ნე­ლი პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლი კა­ლათ­ბურ­თე­ლი იყო და სა­ბერ­ძ­ნე­თის ეროვ­ნულ ნაკ­რებ­შიც გა­მო­დი­ო­და.

სამ­წ­ვ­რ­თ­ნე­ლო შტაბ­ში, ასის­ტენ­ტის პო­ზი­ცი­ა­ზე მუ­შა­ო­ბას აგ­რ­ძე­ლე­ბენ უცხო­ე­ლი სპე­ცი­ა­ლის­ტე­ბი - სერ­ბი მი­ლოშ გლი­გო­რი­ე­ვი­ჩი და ხორ­ვა­ტი ტი­ხო­მირ ბუ­ი­ა­ნი.

შე­იც­ვა­ლა ფიზ­მომ­ზა­დე­ბის მწვრთ­ნე­ლიც. დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი ავ­თო ბე­რი­ძის ად­გი­ლი ახალ­გაზ­რ­და სპე­ცი­ა­ლის­ტ­მა - ირაკ­ლი ში­ოშ­ვილ­მა და­ი­კა­ვა.

- მი­ვი­ღეთ გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბა, ნაკ­რე­ბის სამ­წ­ვ­რ­თ­ნე­ლო შტაბ­ში ახა­ლი მწვრთნე­ლე­ბი მოგ­ვეწ­ვია. ამის მთა­ვა­რი მი­ზე­ზი ის არის, რომ რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტ­მა მწვრთნელ­მა მი­ი­ღოს სა­ნაკ­რე­ბო გა­მოც­დი­ლე­ბა. რაც მე­ტი ასე­თი სპე­ცი­ალის­ტი იმუ­შა­ვებს სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში, მით უკე­თე­სი იქ­ნე­ბა ქარ­თუ­ლი კა­ლათ­ბურ­თის­თ­ვის.

და­ის­ვა შე­კითხ­ვა: ესა­უბ­რა თუ არა ხოშ­ტა­რი­ა­სა და ტუ­ღუშს გა­დაწყ­ვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბი­სას. ნაკ­რე­ბის თავ­კაც­მა აღ­ნიშ­ნა:

- კო­ტე და ირაკ­ლი ჩე­მი მე­გობ­რე­ბი არი­ან, ძა­ლი­ან კარ­გი მე­გობ­რე­ბი. მათ­თან გუნ­დის შე­სა­ხებ ახ­ლაც ვლა­პა­რა­კობ, ჩვენ ერ­თი გუნ­დის წევ­რე­ბი ვართ. მწვრთნე­ლის პრო­ფე­სია ძა­ლი­ან რთუ­ლია, შე­საძ­ლოა, ერ­თ­მა კა­ლათ­ბურ­თელ­მა ორ­ქუ­ლი­ა­ნი გა­ა­ცუ­დოს, თა­მა­ში წა­ა­გო და გუნდს მწვრთნე­ლი ემ­შ­ვი­დო­ბე­ბა. ეს კი იმას არ ნიშ­ნავს, რომ იკარ­გე­ბა ურ­თი­ერ­თო­ბე­ბი.

ბერ­ძე­ნი ვარ, მაგ­რამ სა­ქარ­თ­ვე­ლო­ში ბევ­რი მე­გო­ბა­რი შე­ვი­ძი­ნე, ვის­თა­ნაც ურ­თი­ერ­თო­ბა ყო­ველ­თ­ვის მექ­ნე­ბა. თავს თქვე­ნი­ა­ნად ვგრძნობ, ვგრძნობ რომ ერ­თად ვართ და ერ­თად ვიბ­რ­ძ­ვით ქვეყ­ნი­სა და ქარ­თუ­ლი კა­ლათ­ბურ­თის წარ­მა­ტე­ბის­თ­ვის.

ყოველდღიური სპორტული გაზეთი "ლელო"
2578
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;