"დარწმუნებული ვარ, ფეხ­ბურ­თის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო პროგ­რა­მა აუცი­ლებ­ლად გაგ­რ­ძელ­დე­ბა!"

პრე­მი­ერ-მი­ნისტრ გი­ორ­გი კვ­­ი­რი­კაშ­ვი­ლის მი­ერ გაცხა­დე­ბუ­ლი სამ­თავ­რო­ბო სტრუქ­ტუ­რუ­ლი ცვ­ლი­ლე­ბე­ბის შე­დე­გად, 18 სა­მი­ნის­ტ­რო­დან 14 დარ­ჩე­ბა, 4 კი სხვა უწყე­ბას შე­უ­ერ­თ­დე­ბა. "სეკ­ვეს­ტ­რ­ში" სპ­ორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტ­როც მოხ­ვ­და.

კვი­რი­კაშ­ვი­ლის გან­მარ­ტე­ბით, ახ­ა­ლ­­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა მარ­თ­ვის კომ­პო­ნენ­ტი გა­ნათ­ლე­ბი­სა და მეც­ნი­ე­რე­ბის სა­მი­ნის­ტ­როს გა­და­ე­ცე­მა, ხო­ლო სპორ­ტულ მი­მარ­თუ­ლე­ბას კუ­ლ­ტუ­რი­სა და ძეგ­ლ­თა დაც­ვის სა­მი­ნის­ტ­რო მი­ხე­დავს.

სპორ­ტი­სა და ახალ­გაზ­რ­დო­ბის საქ­მე­თა მი­ნის­ტ­რ­მა ტა­რი­ელ ხე­ჩი­კაშ­ვილ­მა "პირ­ველ არ­ხ­თან" გა­ნაცხა­და, რომ სპორ­ტ­ში რჩე­ბა.

"პოს­ტ­ზე კი­დევ ერ­თი თვე ვი­მუ­შა­ვებ და მე­რე ისევ იმ სფე­როს დავ­უბ­რუნ­დე­ბი, სა­დაც მთავ­რო­ბა­ში მის­ვ­ლამ­დე ვი­ყა­ვი - ეს არის ბიზ­ნე­სი, ქარ­თუ­ლი ფეხ­ბურ­თი და, ზო­გა­დად, სპორ­ტი. გა­რე­დან ყუ­რე­ბას ნამ­დ­ვი­ლად არ ვა­პი­რებ. ჩემ­თ­ვის პრი­ო­რი­ტე­ტუ­ლი არა­სო­დეს ყო­ფი­ლა რე­გა­ლია - მთა­ვა­რია ქვეყ­ნი­სა და სპორ­ტის სიყ­ვა­რუ­ლი", - ამ­ბობს ხე­ჩი­კაშ­ვი­ლი.

ცხა­დია, გვა­ინ­ტე­რე­სებს, გაგ­რ­ძელ­დე­ბა თუ არა ფეხ­ბურ­თის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო პროგ­რა­მა, რო­მე­ლიც მი­სი პე­რი­ო­დის დროს მი­ი­ღეს: "ვი­მე­ო­რებ, დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, რომ ჩვე­ნი მთავ­რო­ბის დროს ქარ­თულ სპორ­ტ­ში დაწყე­ბუ­ლი აღ­მ­შე­ნებ­ლო­ბის პრო­ცე­სი აუცი­ლებ­ლად გაგ­რ­ძელ­დე­ბა.

ფეხ­ბურ­თის გან­ვი­თა­რე­ბის სა­ხელ­მ­წი­ფო პროგ­რა­მა ჩე­მი მი­ნის­ტ­რო­ბის დროს მი­ი­ღეს, ერთ-ერ­თი ინი­ცი­ა­ტო­რი მეც გახ­ლ­დით, მაგ­რამ ეს მთავ­რო­ბის მხარ­და­ჭე­რი­სა და კე­თი­ლი ნე­ბის გა­მო­ხა­ტუ­ლე­ბა იყო. დარ­წ­მუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, მთავ­რო­ბის მი­ერ დაწყე­ბუ­ლი ყვე­ლა პრო­ექ­ტი გაგ­რ­ძელ­დე­ბა და პლუს, სხვა სა­სი­კე­თო პრო­ექ­ტე­ბიც გან­ხორ­ცი­ელ­დე­ბა".

ხე­ჩი­კაშ­ვი­ლი არ აკონ­კ­რე­ტებს, სპორ­ტ­ში ყოფ­ნას რა როლ­ში აპი­რებს: "ჯერ ამის თქმა არ შე­მიძ­ლია. სპორტს ვემ­სა­ხუ­რე­ბო­დი ბი­ზ­­ნე­სი­დან, ახ­ლა მი­ნის­ტ­რის როლ­ში და მო­მა­ვალ­შიც ასე ვა­პი­რებ. მი­ნის­ტ­რო­ბის პე­რი­ოდ­ში დი­დი გა­მოც­დი­ლე­ბა მი­ვი­ღე.

პლუს, უცხო­ეთ­ში მშვე­ნი­ე­რი კავ­ში­რე­ბი ჩა­მო­მი­ყა­ლიბ­და და ამ ყვე­ლა­ფერს სა­სი­კე­თო საქ­მე­ე­ბის გა­სა­კე­თებ­ლად გა­მო­ვი­ყე­ნებ. მჯე­რა, ბიზ­ნეს­ში დაბ­რუ­ნე­ბის შემ­დეგ ძა­ლი­ან ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო პრო­ექტს გან­ვა­ხორ­ცი­ე­ლებ".

1143
მკითხველის კომენტარები / 0 /
მსგავსი ამბები
რუბრიკის სხვა სიახლეები
;